Política de privacitat

En compliment de la ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la información y del comercio electrónico, s’informa que la titular de la pàgina web és la societat GRUPO MGA-NEW PARK, S.L. (en el successiu, MGA), amb N.I.F. B-64236052 i domiciliada a 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Carrer Fargaires, 1-3 (Parc Tecnològic del Vallès). Es troba inscrita al Registre de la Propietat de Barcelona, al Tom 38669, Foli 1, Fulla B-330858.

Direcció de correu electrònic de contacte: info@mga.es

Atenció telefònica: +34 93 582 45 55

PROPIETAT INTELECTUAL
© Copyright 2019 MGA, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina són propietat de MGA.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, del seu contingut, sense autorització expressa i per escrit, del seu titular.

Així mateix, està prohibida:

Incloure referències externes als continguts de MGA mitjançant finestres i(o frames, obviant que aquest contingut s’ha extret del seu Lloc Web.

Difondre imatges o qualsevol tipus de contingut del Lloc Web de MGA en pàgines alienes a aquesta, sense comptar amb l’autorització expressa de MGA.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I ENLLAÇOS
MGA no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis que puguin o es vulguin causes per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualitzar i modificar la informació sense previ avís.

MGA no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte al seu contingut, veracitat i error dels enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pugui ser del seu interès.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
MGA, en compliment del que disposa el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, denominat “RGPD”), com a responsable del Lloc Web, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran objecte del tractament entre les activitats de tractament de www.mga.es, de conformitat amb el que preveu l’article 30 del RGPD.

QUÈ ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?
Són aquelles dades que identifiquen o permeten identificar a una persona. Per exemple, les dades que poden identificar directament a una persona són el nom i cognoms, mentre que el número de D.N.I. pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, la direcció de correu electrònic, data de naixement i sexe entre d’altres. També podria incloure els identificadors numèrics com la direcció IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté de les cookies.

Un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
La Societat GRUPO MGA-NEW PARK, S.L., amb N.I.F. B64236052 (en endavant, “l’EMPRESA”), amb domicili a Carrer Fargaires 1-3, Parc Tecnològic del Vallès, de Cerdanyola del Vallès (08290, Barcelona), és la entitat responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal, per les finalitats que a continuació es descriuen.

QUI ÉS EL DELEGAT ED PROTECCIÓ DE DADES
És el responsable que vela pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a la següent direcció: Carrer Fargaires, 1-3 (Parc Tecnològic del Vallès), de Cerdanyola del Vallès (08290, Barcelona), o a la direcció electrònica dpo@mga.es

COM OBTENIM LES SEVES DADES
Les seves dades s’obtenen directament de vostè, perquè ens les ha remès a través d’alguna de les vies que GRUPO MGA posa a disposició dels candidats per la gestió de les seves convocatòries de selecció de personal.

Així mateix, també podem obtenir les dades de la candidatura a través d’empreses de selecció de persona a les quals vostè ha recorregut per la seva recerca de feina.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ I PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS
Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de poder valorar la seva candidatura per optar a llocs de treball vacants a la nostra organització. Entre aquestes dades generalment es troben les següents:

· Dades inicials:

· Al complimentar el formulari d’enviament del teu CV disponible al nostre Lloc Web, accedim a les següents dades personals:

– Nom
– Cognoms
– Direcció de correu electrònic
– Telèfon

· Les dades contingudes al seu CV, i

· Dades addicionals: també seran objecte de tractament les dades vinculades a vostè que es generin o elaborin durant els processos de selecció en els quals vostè pugui ser inclòs.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS
El tractament de les seves dades personals està legitimada per l’aplicació, a sol·licitud seva, de mesures precontractuals entre vostè i el Grup MGA, consistents en els processos de selecció conduents a la seva possible incorporació a la plantilla de la nostra organització.
Conservarem les seves dades personals per futurs processos de selecció en base al nostre interès legítim per agilitzar aquests processos, sense que això vulneri els seus drets al haver-nos-els facilitat voluntàriament. Això, sense perjudici de què vostè pugui, ara o en qualsevol moment, oposant-se i exercir els drets que s’expliquen a l’apartat “QUINS SÓN ELS SEUS DRETS” del present document.

CESSIONS A TERCERS
Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

– Administracions Públiques: per el compliment de les obligacions legals a les que el GRUP MGA està subjecta per la seva activitat.
– Altres empreses del Grup Empresarial del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, podrà comunicar les dades personals dels sol·licitats o candidats, documentat a través de la subscripció de contractes de confidencialitat y de tractament de dades personals i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.
– Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per la prestació de serveis que el GRUP MGA hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals GRUP MGA té subscrits acords de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.
– Així mateix, és possible que puguem comunicar les seves dades personals, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació a tribunals u organismes de l’administració pública.

Si en el futur, GRUPO MGA realitzés altres cessions de dades personals, l’informaríem oportunament.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
GRUPO MGA no realitza transferències de dades a països que no disposen de normativa equivalent a la europea (“Tercers Països”).

En el cas de que la nostra entitat precisés contractar serveis de proveïdors ubicats a Tercers Països pel tractament de les seves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

DECISIONS AUTOMATITZADES
L’informem que les seves dades personals no són objecte de decisions automatitzades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb les seves candidatures es realitzarien amb intervenció humana.

DURANT QUAN TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS
L’informem que les seves dades es conservaran durant el temps necessari per portar a terme el procés de selecció, o com a màxim, transcorregut el termini d’UN (1) any des de la seva recepció.

Finalitzant aquest termini, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les dades postal i electròniques indicades a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT”.

Dret d’accés
Té dret a què GRUP MGA li confirmi si està tractant o no les seves dades persones, i en tal cas, el dret a conèixer quines dades tracta.

Dret de rectificació
Consisteix en la possibilitat de que pugui millorar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes, devent en la sol·licitud de rectificació indicar quines dades desitja que es modifiquin.

Dret d’oposició
Pot oposar-se en qualsevol moment al fet que tractem les seves dades. Té el dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a quines dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa.  GRUP MGA deixarà de tractar les seves dades, excepte si acreditem motius legítims imperiosos pel tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió
Aquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Les dades es conservaran bloquejades de manera que impedeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció.

Dret a la portabilitat de les seves dades
Té dret a copiar i transferir dades de de la nostra base de dades a un altre responsable de tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el consentiment i el tractament es realitzi per medis automatitzats.

Dret a la limitació del seu tractament
Aquest dret permet sol·licitar-nos que suspenem el tractament de les seves dades quan:
· Impugni la exactitud de les seves dades, mentre el GRUP MGA verifica aquesta exactitud.
· Hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades mentre es verifica si els motius legítims de GRUP MGA, prevalen sobre els seus com interessat.
Igualment aquest dret li permet sol·licitar a GRUP MGA que conservi les seves dades personals quan:
· El tractament de les dades sigui lícit i com interessat s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació del seu ús.
· GRUP MGA ja no necessiti les seves dades personals per les finalitats del tractament, però les necessiti per la formulació, exercici, o defensa de reclamacions.

Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

– A través de les direccions postal i electrònica indicades anteriorment.  

– Enfront l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica (https://www.aepd.es/)  o de la seva direcció postal C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

Llei i Jurisdicció Aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola. Qualsevol discrepància o controvèrsia que no pugui solucionar-se de mutu acord s’haurà de substanciar davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Major de 18 anys? Si us plau, confirma que compleixes amb el requisit d'edat per a continuar