Notes legals

En compliment de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic s’informa que la titular de la pàgina web és la societat GRUP MGA-NEW PARK, S.L. (en el que és successiu, MGA), amb N.I.F: B-64236052 i domiciliada a 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Carrer Fargaires, 1-3 (Parc Tecnològic del Vallès). Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom  38669, Fulla 1, Pàgina B-330858.

Adreça de correu electrònic de contacte: info@mga.es
Atenció telefónica: +34  93 582 45 55

Propietat intel·lectual
© Copyright 2018 MGA, tots els drets d’explotació estan reservats.
Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de MGA. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, copia, cessió o difusió, total o parcial, del seu contingut sense autorització expressa i per escrit de la titular.
Així mateix, està prohibida:


Responsabilitat dels continguts i enllaços
MGA no assumeix la responsabilitat de les infraccions en què els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis que puguin o se’ls pugui causar per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís.

MGA no assumeix cap classe de responsabilitat respecte al contingut, veracitat i errors dels enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Política de Privacitat i Tractament de les Dades de Caràcter Personal
MGA, en compliment del disposat pel Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, coma responsable del lloc Web, informa a tots els usuaris que facilitin les seves dades personals, que aquests seran un objecte de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament de mga.es, conforme al previst en l’article 30 del RGPD.

El titular del lloc web és GRUPO MGA-NEW PARK,S.L, les dades identificatives i registrals que consten degudament en l’encapçalament d’aquest avís legal.

MGA, a través de formularis que posa a disposició de l’usuari, pot recopilar la informació personal que es detalla a continuació amb la finalitat de contactar amb l’usuari i/o atendre, aclarir o ampliar qualsevol informació respecte del lloc Web o dels serveis que són objecte de la seva activitat comercial. Les dades de contacte sol·licitades són: nom i  cognom, número de telèfon i correu electrònic.

L’usuari proporciona la informació sol·licitada voluntàriament i sota la premissa que les dades facilitades són certes. La negativa a subministrar-la té com a única conseqüència la impossibilitat de donar resposta a la seva comunicació.

MGA, en quan a responsable del fitxer i del tractament de les dades de caràcter personal recaptats, està obligada a guardar secret respecte a tots ells, així com a guardar-los, obligacions que subsistiran inclús després de finalitzar les relacions amb l’usuari, fins que aquests mateixos siguin definitivament eliminats.

MGA garanteix en tot moment a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, delimitació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició sobre les dades personals facilitades, dirigint-se per escrit, mitjançant correu electrònic, a protecciondatos@mga.es, havent-se d’acompanyar aquesta comunicació d’una fotocòpia del DNI, per tractar-se d’un dret personalíssim.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola. Qualsevol discrepància o controvèrsia que no pugui solucionar-se de mutu acord haurà de substanciar-se davant dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.